Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení
neskorších zmien a doplnkov.

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ: TRNAVSKÝ LANÁČ, Miesta pre mladých o.z. Jána Hajdóczyho 807/28, 917 01 Trnava. IČO 37992619
 2. Prevádzkovateľ v súlade s predmetom svojej činnosti organizuje denné detské tábory (ďalej len „Tábory“), na ktoré sa dá prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára zverejneného na webových stránkach Prevádzkovateľa www.lanac.sk (ďalej len „Prihláška“).
 3. Za „Účastníka“ sa pre účely týchto zmluvných podmienok považuje osoba, ktorá je uvedená ako dieťa v Prihláške pre účasť na táboroch.
 4. Za „Objednávateľa“ sa pre účely týchto zmluvných podmienok považuje osoba, ktorá je uvedená v Prihláške ako zákonný zástupca.
 5. Za „Turnus“ sa pre účely týchto zmluvných podmienok považuje časový termín trvania Tábora, na ktorý Objednávateľ záväzne prihlásil Účastníka označením príslušného Turnusu v Prihláške.
 6. Za „Zodpovedný personál “ sa pre účely týchto zmluvných podmienok považujú osoby zastupujúce Prevádzkovateľa, ako je vedúci tábora, inštruktori a zdravotník, ktoré organizačne zabezpečujú Tábory.
 7. Predmetom zmluvných podmienok je úprava práv a povinností medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, ktoré vyplývajú z účasti Účastníka na Tábore, ktorého organizátorom je Prevádzkovateľ

Článok II. Zmluvný vzťah

 1. Vyplnenie prihlášky Objednávateľom na webových stránkach Prevádzkovateľa sa považuje na návrh Objednávateľa na uzavretie Zmluvy.
 2. Zmluvný vzťah vzniká medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom vzniká splnením nasledujúcich podmienok:
  a) potvrdením prihlášky zo strany Prevádzkovateľa a to elektronickou formou na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Prihláške,
  b) zaplatením celkovej ceny za Tábor (ďalej len „Cena“) Objednávateľom Prevádzkovateľovi na základe faktúry, ktorá bude poslaná elektronickou formou na e- mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Prihláške.
 3. Zmluvný vzťah končí splnením jednej z nasledujúcich podmienok:
  1. ukončením Turnusu,
  2. neuhradením celkovej Ceny za Tábor podľa podmienok uvedených v článku III. a IV.,
  3. odstúpením Objednávateľa od zmluvného vzťahu podľa storno podmienok uvedených v článku VII.,
  4. odstúpením Prevádzkovateľa od zmluvného vzťahu podľa podmienok uvedených v článkoch V. a VI.

Článok III. Cena a platobné podmienky

 1. Celková Cena je určená počtom Turnusov, ktoré si Objednávateľ záväzne vyberie v Prihláške.
 2. Cena zahŕňa nasledujúce položky:
  a) denný program pre Účastníka,
  b) stravu pre Účastníka, ktorá pozostáva z desiatej, obeda a olovrantu,
  c) pitný režim.
 3. Objednávateľ je povinný uhradiť Cenu do 10 kalendárnych dní od dátumu potvrdenia Prihlášky Prevádzkovateľom. V prípade, ak je medzi dátumom potvrdenia Prihlášky a dátumom začiatku Turnusu, ktorý Objednávateľ vybral v Prihláške, časový úsek kratší ako 10 kalendárnych dní, je Objednávateľ povinný uhradiť Cenu za Tábor
  najneskôr v deň začiatku Turnusu, pričom musí dokladovať uhradenie Ceny predložením potvrdenia o úhrade.
 4. Cenu je možné uhradiť iba bankovým prevodom na účet Prevádzkovateľa vedený vo FIObanke, a.s., číslo účtu: SK3183300000002601409361.
 5. Objednávateľ je povinný pri úhrade Ceny bankovým prevodom uviesť nasledujúce údaje:
  a) variabilný symbol,
  b) konštantný symbol 0308,
  c) meno a priezvisko Objednávateľa do poznámky.

Článok IV. Povinnosti a práva Objednávateľa a Účastníka

 1. Objednávateľ je povinný doručiť alebo predložiť Prevádzkovateľovi najneskôr v deň začiatku príslušného Turnusu nasledujúce dokumenty:
  a) kópiu potvrdenia o úhrade Ceny Tábora,
  b) kópiu zdravotného preukazu poistenca Účastníka,
  c) kontaktný formulár Účastníka, na ktorom budú uvedené všetky osoby, ktoré môžu Účastníka vyzdvihnúť z Tábora, resp. ktoré bude možné kontaktovať počas účasti Účastníka na Tábore,
  d) prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave Účastníka, prípadne vyjadrenie detského lekára so súhlasom účasti Účastníka na Tábore, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň pred začiatkom príslušného Turnusu a musí obsahovať informácie o:
 2. i. alergiách Účastníka,
 3. ii. ochoreniach Účastníka,
 4. iii. ostatných zdravotných a sociálnych obmedzeniach, ktoré by mohli počas Turnusu u Účastníka vzniknúť,
 5. e) zoznam liekov spolu s presnou špecifikáciou ich užívania a samotné lieky, ak Účastník nejaké lieky užíva, pričom na túto skutočnosť musí Objednávateľ upozorniť pri nástupe Účastníka na Tábor.
 1. Objednávateľ sa zaväzuje priviesť Účastníka do Tábora do sídla Prevádzkovateľa každý deň v rámci príslušného Turnusu medzi 8:00 do 8:30 hod. ráno, ak nie je dohodnuté inak.
  Objednávateľ sa zaväzuje písomne potvrdiť nástup Účastníka do knihy dochádzky a informovať Zodpovedný personál o zmene skutočností, ktoré sú uvedené v ods. c), d) a e) tohto článku.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje vyzdvihnúť Účastníka do Tábora každý deň v rámci vybraného Turnusu od 15:30 do 16:00 hod, ak nie je dohodnuté inak, pričom vyzdvihnutie Účastníka písomne potvrdí do knihy dochádzky. V prípade oneskoreného vyzdvihnutia Účastníka má Prevádzkovateľ právo požadovať od Objednávateľa poplatok 15€
  za každú aj začatú hodinu.
 3. Objednávateľ je povinný akúkoľvek zmenu hodiny privedenia alebo vyzdvihnutia Účastníka oznámiť Prevádzkovateľovi telefonicky hneď, ako sa o tejto skutočnosti dozvie.
 4. Objednávateľ berie na vedomie, že Účastníka môže vyzdvihnúť iba osoba Objednávateľa alebo ďalšia osoba, ktorá je uvedená na kontaktom formulári Účastníka.
 5. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v Zmluve.
 6. Objednávateľ berie na vedomie, že telefonický kontakt s Účastníkom pri jeho účasti na Tábore nie je žiaduci.
 7. Objednávateľ berie na vedomie, že jeho návštevy v Tábore nie sú z technických, výchovných a organizačných dôvodov odporúčané a môžu byť dôvodom pre Prevádzkovateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 8. Objednávateľ berie na vedomie, že Tábor je organizovaný pobyt, kde sa každý Účastník musí podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania pokynov Zodpovedného personálu Prevádzkovateľa a iného porušenia táborového poriadku Účastníkom, môžu byť dôvodom pre Prevádzkovateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 9. Objednávateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ neodporúča Účastníkovi nosiť so sebou do Tábora drahé osobné veci, ako sú najmä šperky, mobilné telefóny, fotoaparáty, discmany, MP3 prehrávače, elektronické hry, tablety. Prevádzkovateľ za ich prípadnú stratu nezodpovedá.
 10. V prípade ak Účastník ochorie, má Objednávateľ nárok iba na vrátenie iba pomernej časti Ceny za stravu, ktorá sa vypočíta na základe dátumu a času doručenia oznámenia o ochorení Účastníka, ktoré je povinný Objednávateľ oznámiť Prevádzkovateľovi. V prípade
  iného prerušenia účasti Účastníka na Tábore, nárok na vrátenie pomernej časti Ceny za stravu nevzniká.
 11. Účastník sa zaväzuje rešpektovať táborový poriadok.
 12. Ak vznikne škoda na majetku Prevádzkovateľa, je povinný Objednávateľ uhradiť všetky náklady spojené s náhradou škody, pričom o tejto skutočnosti bude spísaný protokol. V prípade, ak Objednávateľ nevyjadrí súhlas s preukázanou škodou svojím podpisom na protokole, môže to byť dôvodom pre Prevádzkovateľa na odstúpenie od Zmluvy bez nároku na vrátenie Ceny.

Článok V. Povinnosti a práva Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je povinný dodržať všetky podmienky, ktoré sú uvedené v týchto všeobecných zmluvných podmienkach a v informáciách o Tábore, ktoré sú zverejnené na plagátoch a webovej stránke www.lanac.sk.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu Tábora v prípade zlého počasia alebo iných prekážok.
 3. Prevádzkovateľ má právo zrušiť Turnus tábora v nasledujúcich prípadoch:
  a) nedostatočná obsadenosť Turnusu (minimálny počet 25 účastníkov),
  b) výskyt epidémií,
  c) bezprostredné ohrozenie zdravia a života Účastníkov.
 4. Zodpovedný personál Prevádzkovateľa je povinný oboznámiť v prvom rade Objednávateľa a v ďalšom rade ním uvedené osoby na kontaktom formulári, ak Účastník počas účasti na Tábore ochorie, zraní sa alebo utrpí majetkovú ujmu.
 5. Zodpovedný personál Prevádzkovateľa nezodpovedá za vzniknuté úrazy Účastníka, ktoré budú spôsobené nerešpektovaním pokynov trénerov, inštruktorov alebo nedodržiavaním športového poriadku.
 6. V prípade zrušenia Turnusu je Prevádzkovateľ povinný navrhnúť Objednávateľovi možnú zmenu vybraného Turnusu za iný. Ak Objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, je Prevádzkovateľ povinný mu vrátiť celkovú uhradenú Cenu a to najneskôr do 20
  kalendárnych dní od dátumu oznámenia zrušenia Turnusu.
 7. V prípade zrušenia Turnusu z dôvodu nedostatočnej obsadenosti, je Prevádzkovateľ povinný o tejto skutočnosti oboznámiť Objednávateľa najmenej 3 kalendárne dni pred dátumom začiatku príslušného Turnusu.

Článok VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou, pričom súhlasí s uhradením poplatkov uvedených v článku VII. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia Prevádzkovateľovi.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy s Objednávateľom:
  a) ak pred uhradením Ceny za Tábor bol prekročený maximálny počet Účastníkov na príslušný Turnus, za ktorých už bolo uhradená Cena za tábor,

b) ak Objednávateľ nedoručí Prevádzkovateľovi ku dňu začiatku príslušného Turnusu dokumenty podľa ods. 1 článku IV., pričom Objednávateľ nemá nárok na vrátenie Ceny.
c) ak Objednávateľ alebo Účastník napĺňajú skutočnosti uvedené v ods. 6., 8., 9. a 12 článku IV., pričom Objednávateľ nemá nárok na vrátenie Ceny.

Článok VII. Storno podmienky

 1. Objednávateľ súhlasí s nasledujúcimi storno podmienkami:
  a) storno poplatok v prípade stornovania 10 a viac kalendárnych dní pred začiatkom Turnusu predstavuje 25 % z Ceny Turnusu,
  b) storno poplatok v prípade stornovania 9 až 3 kalendárnych dní pred začiatkom Turnusu predstavuje 50 % z Ceny Turnusu,
  c) storno poplatok v prípade stornovania 2 a menej kalendárnych dní pred začiatkom Turnusu predstavuje 100 % z Ceny Turnusu,
  d) storno poplatok v prípade stornovania náhradného Turnusu nevzniká.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré poskytol v Prihláške a kontaktom formulári Účastníka. Súhlas so spracúvaním osobných údajov Objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho
  kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ zároveň súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách Prevádzkovateľa.
 2. Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so zhotovovaním, rozmnožovaním a publikovaním fotografií Účastníka pri propagácii aktivít Prevádzkovateľa súvisiacich s jeho predmetom činnosti.
 3. Tieto všeobecné zmluvné podmienky a táborový poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť a prílohu Zmluvy a nadobúdajú účinnosť od 1.2.2020
 4. Zmeny a dodatky týchto všeobecných zmluvných podmienok a Zmluvy sú možné len formou písomného dodatku a sú záväzné po ich odsúhlasení a podpise obidvoma zmluvnými stranami.
 5. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že obsah týchto Všeobecných zmluvných podmienok je im jasný, určitý, zrozumiteľný a zaväzujú sa ich plniť.